Izjava o varstvu podatkov za storitev SOUPORABE VOZILA SHARE'NGO®

Izjava o varstvu podatkov za storitev SOUPORABE VOZILA SHARE'NGO®

v skladu z in za namene 13. člena in naslednje člene Uredbe EU 2016/679 (Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Spoštovana stranka,
obveščamo vas, da Uredba EU 2016/679 ("Splošna uredba o varstvu podatkov") zagotavlja pravno podlago za varstvo fizičnih oseb in drugih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter spoštovanje varstva oseb glede obdelave osebnih podatkov.
V skladu z določbami 13. člena in naslednjimi členi Uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov ("GDPR") in nacionalno zakonodajo o varstvu zasebnosti vam posredujemo naslednje informacije:

Družba SHARENGO d.o.o. ali "upraljavec" ali "SHARE'NGO®" kot upravljavec, se zavezuje k varovanju in spoštovanju zasebnosti uporabnikov ter resno obravnava varstvo vaših osebnih podatkov. To obvestilo o zasebnosti vam zagotavlja jasne in enostavne informacije, ki opisujejo obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja SHARE'NGO®, in s tem povezane zaveze, ki jih je v ta namen prevzel upravljavec z namenom, da uporabnika seznani s praksami, povezanimi z zbiranjem in uporabo informacij, ki bi jih uporabnik posredoval preko spletne strani www.sharengo.si ali aplikacij za mobilne naprave ("App. Sharengo ").

1. Nekaj glavnih definicij

„Osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

„Obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

„Upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave;
„Obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca; „Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; "Trženje" pomeni izvajanje komercialnih, oglaševalskih in promocijskih dejavnosti, na primer, vendar ne izključno, pošiljanje reklamnega gradiva, neposredna prodaja, izvajanje tržnih raziskav ali komercialno komuniciranje ali promocijske dejavnosti, ki se opravljajo v okviru prireditev in premijskih tekmovanj, ki jih spodbuja SHARE'NGO®.

„Oblikovanje profilov“ pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika;

2. Stranke, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov

V zvezi z zahtevano storitvijo lahko upravljavec vaše osebne podatke obdeluje skupaj z drugimi strankami:
- Zunanji obdelovalci: za izvajanje nekaterih dejavnosti, ki so pomembne za izvedbo zahtevane storitve, ali so v zvezi s pravnimi obveznostmi in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, lahko upravljavec imenuje zunanje obdelovalce (tretje osebe, ki obdelujejo osebne podatke v imenu SHARE'NGO®).

- Distributerji: so zaposleni v SHARE'NGO®, ki se ukvarjajo z obdelavo osebnih podatkov in so pooblaščeni s strani upravljavca neposredno ali preko pooblaščenih oseb.
- Pooblaščenec za varstvo podatkov (DPO): je oseba, odgovorna za varstvo osebnih podatkov, in jo upravljavec imenuje za opravljanje funkcij, ki jih izrecno določa evropska uredba o varstvu osebnih podatkov.

3. Namen in pravna podlaga obdelave, ki so ji podatki namenjeni

SHARE'NGO® obdeluje vaše podatke za izvajanje vaših posebnih zahtev ali kadar je to potrebno v okviru pogodbe ali za namene sklenitve in izvrševanja zahtev ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo (6. člen, odstavek 1 b GDPR).

Obdelava vaših podatkov lahko poteka tudi v skladu z zakonsko obveznostjo, kakor tudi zaradi varnosti in preprečevanja goljufij. Za te namene je zagotovitev podatkov potrebna in brez tega ni mogoče zagotoviti zahtevane storitve.
Obdelava vaših osebnih podatkov se lahko šteje za zakonito, tudi kadar:

- je potrebna za izvajanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu (SHARE'NGO® lahko vaše osebne podatke posreduje vladnim organom, sodiščem, zunanjim svetovalcem in podobnim tretjim osebam, ki so javni subjekti, v obsegu, ki ga zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja);
- temelji na pravu Unije ali države članice za izvajanje javnih pooblastil;

- je treba zaščititi vitalne interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
- se izvaja za namene, ki niso tisti, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani, če so združljivi z nameni, za katere so bili osebni podatki sprva zbrani;

se izvaja zaradi zakonitega interesa upravljavca ali tretjih oseb (to je namenjeno vzpostavljanju stika z vami in tretjimi osebami ter uveljavljanju pravnih zahtevkov neposredno za vašo primerjavo v primeru zahtevkov, ki v primerjavi s SHARE’NGO® niso očitno neutemeljeni s strani teh tretjih oseb in izhajajo iz kršitev prepovedi parkiranja na zasebnem prostoru).

Za večjo preglednost za stranke se nameni obdelave nanašajo na izpolnjevanje
pogodbe v vseh fazah.
a) Upravljavec obravnava vaše osebne podatke, ki so bili dobljeni med prijavo v storitev na spletnem mestu www.sharengo.si in/ali preko aplikacije Sharengo, da si ustvarite profil stranke in vas lahko kontaktiramo za namene, povezane z izvajanjem pogodbe.
b) Da bi zaščitil vozni park SHARE'NGO® in izboljšal ponujeno storitev, SHARE'NGO® beleži začetek in konec najemnih mest, prevoženo razdaljo ter čas in datum najema. Postopki najema, ki jih izvaja stranka, se evidentirajo in shranjujejo skupaj z navedbo kraja in časa odhoda in prihoda ter načina in trajanja uporabe. Stranka se lahko glede teh podatkov vedno posvetuje na osebnem razdelku za stranke na spletnem mestu www.sharengo.it in/ali preko aplikacija Sharengo in ti podatki predstavljajo osnovo za izračun ter izdajo računa. Če uporabljate poslovni račun, bodo podrobnosti o takšni uporabi prikazane na poslovnem računu stranke SHARE'NGO®.
c) V primeru prometnih nesreč med najemom upravljavec obdeluje vaše osebne podatke v zvezi z nesrečo, da aktivira s tem povezano zavarovalno kritje, tako da posreduje zavarovalnicam in vpletenim strokovnjakom vse informacije, koristne za poravnavo škode. Vozilo SHARE'NGO® je lahko opremljeno s telematsko napravo, ki omogoča preverjanje pravilne uporabe vozila in ugotavljanje poteka nesreč.

d) Ko se obrnete na službo za stranke SHARE'NGO®, tudi v primeru pritožb ali sporov, se zbirajo osebni podatki, ki so potrebni za izpolnitev vaših potreb.
e) Zbiralec lahko spremlja geografski položaj vozila med vašim najemom, če obstajajo objektivni dokazi, ki nakazujejo, da gre za izredne razmere ali resno kršitev pogojev pogodbe. Obdelava teh podatkov bo potekala z namenom nudenja pomoči ali potrebnih protiukrepov. Zgoraj navedeno pomoč lahko nudijo osebje SHARE'NGO® in/ali pooblaščene tretje osebe za upravljanje pomoči v primeru nesreče in/ali okvare vozila.

f) Če se med najemom uporablja storitev tretje osebe, bo upravljavec vaše osebne podatke obdelal in jih morda prenesel drugi vpleteni stranki, da bi uredil potrebne zahteve.
Zagotavljanje osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, katere del ste, ali izvedbo predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo, je obvezno, sicer take pogodbe ne bi mogli izvajati oziroma ne bi mogli sprejeti ukrepov na vašo zahtevo.

V primeru, da je stranka izdala tudi izrecno in neobvezno soglasje za tržne dejavnosti, lahko upravljavec obdeluje njene osebne podatke za pošiljanje e-pošte, sporočil SMS ali komunikacijo v zvezi s prilagojenimi in/ali promocijskimi ponudbami SHARE 'NGO® in njenih partnerjev, ki so prednostno in/ali izključno rezervirani za stranke SHARE'NGO®, in/ali v zvezi s povabili za sodelovanje v anketah. Nadaljnje zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov se lahko opravi z vašim vnaprejšnjim soglasjem preko registracije s pozivom k izboljšanju storitve in zagotavljanju skladnosti s pogodbenimi pogoji. Upravljavec lahko osebne podatke strank in podatke o njihovi uporabi storitev uporabi za izdelavo statistične analize in izboljšanje izdelkov ter storitev. Podatki se v te namene obdelujejo le v anonimni obliki.

Zagotavljanje podatkov za zgoraj navedene tržne namene je neobvezno in zavrnitev stranke ne bo vplivala na izvajanje pogodbenega razmerja ali uporabo zahtevanih storitev.
Tudi če je stranka soglašala, da bo pooblastila SHARE'NGO® za zasledovanje vseh zgoraj navedenih trženjskih ciljev, bo vsakem primeru kadar koli soglasje lahko preklicala brez formalnosti z jasnim sporočilom, ki ga bo v ta namen poslala na SHARE'NGO® na e-poštni naslov: support@sharengo.si. Po prejemu te zahteve za odstop bo SHARE'NGO® takoj začel z odstranjevanjem in brisanjem podatkov iz baz podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo v tržne namene.

4. Metode obdelave in shranjevanja podatkov

V zvezi z navedenimi nameni in v vsakem primeru z namenom, da se zagotovita varnost in zaupnost podatkov, se vaši podatki obdelujejo v elektronski obliki preko telekomunikacijskih sistemov in v papirni obliki.
Vaši osebni podatki bodo obdelani tako, da bosta zagotovljeni ustrezna varnost in zaupnost ter da bosta preprečena nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihova uporaba.

Zato se bodo vaši osebni podatki obdelovali in hranili v celoti v skladu z načeli nujnosti, čim manjšega zbiranja podatkov in omejitve hrambe, in sicer s sprejetjem tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki ustrezajo stopnji tveganja obdelave in v določenem časovnem obdobju ne presegajo namenov, za katere se obdelujejo, vsekakor pa samo za obdobje, ki ga določa zakon.

Upravljavec hrani osebne podatke, če to zahtevajo regulativne obveznosti. Na primer, račune je treba hraniti 10 let. Poleg tega SHARE'NGO® hrani vaše osebne podatke do izteka zastaranja, da lahko uveljavi vse obstoječe pravne zahtevke.
SHARE'NGO® sprejema tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito podatkov pred spreminjanjem, izgubo, uničenjem in nepooblaščenim dostopom. Varnostni ukrepi SHARE'NGO® se nenehno posodabljajo na podlagi tehnološkega razvoja in v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, zlasti s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se lahko obdelujejo tudi v primeru, ko je treba na sodišču uveljaviti ali braniti pravico SHARE'NGO®.

5. Zakoniti interesi, ki jih zasledujejo upravljavec ali tretje osebe

SHARE'NGO® obdeluje vaše osebne podatke v skladu s 6. členom, odstavek 1f GDPR, ki temelji na legitimnih interesih upravljavca v zvezi z obdelavo.
Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke, zbrane med vsakim posameznim potovanjem/najemom, da ugotovi in odpravi morebitne napake in motnje v postopku izposoje ter celotne storitve in njenega delovanja.

Celoten vozni park SHARE'NGO® je opremljen s sistemom geolokalizacije, ki zbira začetne in končne položaje potovanja z namenom spremljanja uporabe vozila.
Tako zbrani podatki se analizirajo tudi po statističnem modelu, s pomočjo katerega bo mogoče napovedati, kje se bo pojavila potreba po aplikaciji SHARE’NGO® vozil.

Ti podatki se obdelujejo samo za vozila, neposredna povezava s posamezniki, ki jih vozijo, pa se ne shrani.
SHARE’NGO® bo obdeloval vaše osebne podatke, da bi preprečil goljufije in kakršne koli nezakonite dejavnosti.

Upravljavec lahko prenese vaše osebne podatke v medsebojnih odnosih z javnimi organi in/ali javnimi subjekti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, in sicer zaradi posebnih zahtev, postopkov ali zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. na primer odpoved dejanskemu kršitelju iz poročila o kršitvi pravil cestnoprometnega zakonika v povezavi z zagotavljanjem zahtevanih storitev).

Za unovčenje terjatev do svojih strank SHARE'NGO® lahko posreduje podatke tretji osebi, to je družbi za izterjavo dolgov.
Osebni podatki stranke se lahko obdelujejo za izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo zakon, prepisi ali zakonodaja Skupnosti ter za civilne, računovodske in davčne namene.

Na zahtevo so na voljo dodatne informacije o izvedeni obdelavi osebnih podatkov po načelu uravnoteženja interesov in s tem na podlagi legitimnih interesov upravljavca v skladu z določbami 6. člena, odstavka 1f GDPR.

6. Vrstaosebnihpodatkov

Vaši osebni identifikacijski podatki (na primer ime, priimek, davčna številka, kraj in datum rojstva, prebivališče, telefonska številka, številka mobilnega telefona, e-poštni naslov, številka vozniškega dovoljenja, organ, ki ga je izdal, datum izdaje, datum poteka, v nadaljevanju "osebni podatki" ali "podatki"), ki ste jih sporočili, ko ste se naročili na storitev v zvezi z zagotavljanjem storitve, ki ste jo zahtevali.

7. Obseg komunikacije in razširjanja podatkov

Vaši podatki se lahko razkrijejo:
vsem osebam, na katere se nanašajo podatki, ki so pooblaščene za dostop do takšnih podatkov na

podlagi regulativnih določb;
zaposlenim v SHARE'NGO® in/ali zaposlenim kot del njihovih nalog (npr. odvetniške družbe,

računovodje, revizijske družbe);
vsem fizičnim in/ali pravnim osebam, javnim in/ali zasebnim, kadar je komunikacija potrebna ali

uporabna za izvajanje našega poslovanja na način in za namene, ki so opisani zgoraj (na primer podjetja, organi in/ali združenja, matična podjetja ali holding)

drugim podjetjem, ki sodelujejo pri najemu vozil in/ali pomožnih dejavnosti, s katerimi ima SHARE'NGO® veljavno pogodbo.
SHARE'NGO® uporablja zunanje ponudnike IT storitev, ki v imenu SHARE'NGO® in zunanjih ponudnikov storitev za namen shranjevanje računov nudijo vzdrževanje IT ali obsežne rešitve IT (na primer storitve v oblaku) in programske rešitve.

Vaši podatki se lahko razkrijejo vladnim organom, sodiščem, zunanjim svetovalcem in podobnim tretjim osebam, ki so javni organi, ali drugim pooblaščenim tretjim osebam, če so prisotne zgoraj opisane okoliščine (npr. kršitev prepovedi parkiranja ali upravni prekrški).
SHARE'NGO® uporablja zunanje ponudnike storitev za tržne raziskave.

Upravljavec vaše osebne podatke posreduje logističnim podjetjem, če je obdelava potrebna za komunikacijo po pošti.
SHARE'NGO® si pridržuje pravico do prenosa osebnih podatkov zlasti bonitetnim agencijam za preverjanje dobroimetja, preprečevanje goljufij in unovčenje terjatev.

V primeru zahtevka, ki je povezan z vozilom SHARE'NGO®, se vaši podatki prenesejo zavarovalnicam in, če je potrebno, drugemu udeležencu v nesreči.
SHARE'NGO® uporablja zunanje ponudnike storitev za zagotavljanje varnosti in čistoče vozil ter ponovno pridobitev izgubljenih predmetov. V ta namen se podatki o vozilih posredujejo tem ponudnikom storitev.

Upravljavec vaše osebne podatke posreduje ponudnikom storitev, ki zagotavljajo primerjavo s tako imenovanimi seznami skladnosti ali sankcijami v skladu z zakonskimi določbami.
Vaši osebni podatki se ne bodo razširjali, razen v primerih, ki jih določa zakon.

8. Posredovanjeosebnihpodatkovvtretjodržavo
Prenos osebnih podatkov iz držav EU v države, ki niso članice EU, je načeloma prepovedan, razen če upravljavec ali obdelovalec zagotovita "ustrezno" stopnjo zaščite.
Podatki se ne bodo posredovali v "tretje države", razen za storitve, ki jih stranka izrecno zahteva, ali v posebnih primerih, za katere bo SHARE'NGO® sprejel ustrezna jamstva in o tem obvestil zainteresirano stran.

9. Podrobna identifikacija upravljavca in pooblaščenca za varstvo podatkov

SHARENGO d.o.o., Kamnik pod Krimom 8B, 1353 Preserje

Kontaktni podatki:
Tel: 080 44 48
E-pošta: support@sharengo.si

10. Pravice zainteresirane stranke
10.1 Člen 15 (Pravica do dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki), člen 16 (Pravica do popravka) Uredbe EU 2016/679
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico pridobiti od upravljavca potrditev, ali se osebni podatki, ki zadevajo njega, obdelujejo, in če je tako, dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:
(a) nameni obdelave;
(b) kategorije zadevnih osebnih podatkov;
(c) prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali bodo razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
(d) kjer je mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja;
(e) obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da ugovarja takšni obdelavi;
(f) pravica, da vloži pritožbo pri nadzornem organu;
(g) kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
(h) obstoj samodejnega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem iz člena 22(1) in (4) ter, vsaj v teh primerih, pomembnih informacij o vpleteni logiki, kakor tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

10.2 Pravica v skladu s členom 17 Uredbe EU 2016/679 - pravica do izbrisa ("pravica do pozabe") Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in upravljavec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, če obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar ni druge pravne podlage za obdelavo;

(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21(1) in ni nobenih zakonitih utemeljenih razlogov za obdelavo, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (2);
(d) osebni podatki so bili nezakonito obdelani;

(e) osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti s pravno obveznostjo zakonodaje Unije ali zakonodaje držav članic, ki velja za upravljavca;
(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8 (1).

10.3 Pravica iz 18. člena Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca zahtevati omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:
(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov za čas, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

10.4 Pravica iz 20. člena Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

11. Preklic soglasja za obdelavo
Pravico imate, da prekličete svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, tako da pošljete priporočeno pismo na naslednji naslov: SHARENGO d.o.o., Kamnik pod Krimom 8B, 1353 Preserje z naslednjim besedilom: << umik soglasja za obdelavo vseh mojih osebnih podatkov >>. Po koncu tega postopka bodo vaši osebni podatki čim prej odstranjeni iz arhiva.
Če želite več informacij o obdelavi svojih osebnih podatkov ali uveljavljanju pravic iz prej omenjene desete točke, lahko pošljete priporočeno pismo na naslednji naslov:
SHARENGO d.o.o., Kamnik pod Krimom 8B, 1353 Preserje. Preden lahko navedete ali spremenite kakršne koli podatke, boste morda morali potrditi svojo identiteto in odgovoriti na nekatera vprašanja. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

12. Spremembe Izjave o varstvu podatkov za storitev SOUPORABE VOZILA SHARE'NGO®
To obvestilo o varovanju zasebnosti lahko zahteva tudi nadaljnje posodobitve (po uvedbi novih tehnologij itd.), zato si pridržujemo pravico, da te informacije kadar koli spremenimo ali dopolnimo. Spremembe bomo objavili na www.sharengo.si.